Bộ 86 火 hỏa [9, 13] U+7149
luyện
liàn, làn
  1. (Động) Rèn, đúc, lọc (dùng lửa hoặc nhiệt độ cao trừ khử chất tạp hoặc làm cho cứng chắc hơn). ◇Hồng Lâu Mộng : Nữ Oa thị luyện thạch bổ thiên (Đệ nhất hồi) Nữ Oa luyện đá vá trời.
  2. (Động) Sao, rang (dùng lửa bào chế thuốc). ◎Như: luyện dược , luyện đan .
  3. (Động) Đốt. ◎Như: chân kim bất phạ hỏa luyện vàng thật không sợ lửa đốt.

1. [修煉] tu luyện