Bộ 75 木 mộc [3, 7] U+674E
Show stroke order
 lǐ
▹ (Danh) Cây mận.
▹ (Danh) Họ .
1. [瓜李] qua lí